Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.


I.    Administrator Danych Osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Sp. z o.o. , z siedzibą : 43-267 Suszec-Rudziczka ul. Drozdów 1, Polska, tel. +48 32 4358658, e-mail: shop@nataliaspzoo.com


II.    Cele i podstawy przetwarzania

w celu realizacji procesu zakupu i wysyłki towaru na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego firmy Natalia Sp. z o.o

w celach marketingowych

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;

w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO


III.    Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom naszych usług
- podmiotom zapewniającym Natalia Sp. z o.o. rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzenie jednostką tj. dostawcy usług teleinformatycznych, usług prawniczych,
- firmom kurierskim i pocztowym
- firmom profesjonalnie utylizującym dokumenty
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


IV.    Przekazywanie danych do Państw Trzecich.


    Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego


V.    Okresy przechowywania danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust 2 lit a RODO informujemy, ze przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przechowywane przez:


    w celu realizacji umowy przez cały okres trwania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z jej tytułu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

VI.    Twoje prawa


Przysługuje Ci:
a)    prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz robienia kopii czy wypisu;
b)    prawo sprostowania danych osobowych;
c)    prawo do ich usunięcia;
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania, możesz zażądać abyśmy zaprzestali i usunęli Twoje dane
d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych włącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
e)    prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
f)    prawo do przenoszenia danych;
Masz prawo otrzymać w formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś , jak również masz prawo do zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
h)    prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – ze skutkiem na dzień po złożeniu oświadczenia o takiej treści – powyższe prawo przysługuje tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody a nie w przypadku gdy wynika ono z przepisów prawa;
i)    prawo do bycia zapomnianym - macie Państwo prawo zażądać od Administratora - Natalia Sp. z o.o. niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie jednej z enumeratywnie wymienionych okoliczności z art. 17 ust. 1 pkt. a-f RODO.


W razie pytań i wątpliwości masz prawo zwrócić się do Administratora danych o szczegóły i wskazówki dotyczące Twoich praw. Udzielenie informacji może wiązać się z ustaleniem Twojej tożsamości w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych.


Kontakt: shop@nataliaspzoo.com

Możesz również sprawdzić, wydrukować lub ściągnąć swoje dane przechowywane przez Natalia Sp. z o.o. logując się na swój profil w sklepie i wchodząc w zakładkę „ Moje Dane Osobowe”


ORGAN NADZORCZY. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.